انتصاب سرپرست پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات

طی حکمی از سوی مهندس محمد جواد آذری جهرمی، وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات، آقای دکتر محمد جعفر صدیق دامغانی زاده به سمت " سرپرست پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات "منصوب شدند. متن حکم به شرح ذیل می باشد:

جناب آقاي دکتر محمد جعفر صدیق دامغانی زاده

عضو محترم هیأت علمی دانشگاه تهران

به استناد توافق نامه فی مابین با دانشگاه تهران در خصوص واگذاری مسئولیت عاملیت اجرای مدیریت پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات به دانشگاه تهران، جناب عالی را به عنوان " سرپرست پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات (سایت امام سجاد (ع)) " منصوب مینمایم.انتظار می رود نسبت به تحقق موارد ذیل اهتمام ویژه و اقدام شایسته مبذول نمایید:

  1. پی گیری کلیه امور اجرایی مربوط به استقرار نظام های حقوقی و اجرایی پارک.
  2. تصمیم گیری و پی گیری در خصوص امور جاری پارک.
  3. پی گیری اجرایی عملیات مربوط به جذب، پذیرش و استقرار شرکت ها در پارک علم و فناوری.
  4. پی گیری، عملیات اجرایی و عمرانی پارک علم و فناوری.
  5. استقرار ساختار اجرایی پارک بر مبنای ساختار مصوب شورای راهبری.

اميد است با استعانت از قادر متعال و هماهنگی کامل با معاونت فناوری و نوآوری در انجام وظایف محوله موفق و مؤید باشید.

محمد جواد آذری جهرمی