طی حکمی از سوی جناب آقای دکتر محمد خوانساری، رئیس محترم پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، آقایان دکتر روح ا... نصیری- به سمت "قائم مقام رئیس پژوهشگاه در راه اندازی پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات"، مهندس جواد یزدان پناه- به سمت "سرپرست معاونت اجرایی و پشتیبانی"، مجید کردی- به سمت "سرپرست دفتر حراست"، اسماعیل اعظمی- به سمت "سرپرست امور پشتیبانی"، مهندس عماد حکاک- به سمت "سرپرست دفتر فنی و خدمات شهری"، علی شایان مهر به سمت "سرپرست دفتر ریاست" و سرکار خانم مریم امینیان- به سمت "سرپرست دفتر برنامه ریزی"  پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات منصوب شدند.