طی حکمی از سوی جناب آقای دکتر محمد جعفر صدیق دامغانی زاده، رئیس محترم پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات، آقایان دکتر سید احمد طباطبایی- به سمت "معاون اجرایی پشتیبانی"، مهندس جواد یزدان پناه- به سمت "معاون توسعه فناوری "، مهندس عماد حکاک- به سمت "مدیر دفتر فنی و خدمات شهری" پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات منصوب شدند.