بازدید سرپرست پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات بهمراه معاونین خود از ساختمان پست بانک و پست مشهد

در این بازدید آقای دکتر صدیق بهمراه معاونین خود ضمن بازدید از ساختمان پست و پست بانک مشهد، جلسه ای با حضور مدیرکل محترم ICT استان خراسان رضوی آقای مهندس خلیلی و معاون محترم برنامه ریزی و توسعه شهرداری مشهد آقای مهندس آل شیخ و همچنین شرکت­های فعال در حوزه ICT مشهد تشکیل شد. در این جلسه آقای دکتر صدیق ارائه ای تحت عنوان اهداف و مأموریت­های پارک فناوری ICT (سجاد) و نحوه پذیرش در این پارک اشاره داشتند، سپس سوالاتی در این خصوص از سوی مسئولین و اعضای محترم اصناف و همچنین شرکت های حاضر در جلسه مطرح شد که در این جلسه پاسخ داده شد. در پایان مدیرکل محترم ICT آقای مهندس خلیلی و معاون محترم برنامه ریزی و توسعه شهرداری مشهد آقای مهندس آل شیخ در خصوص همکاری و مشارکت در راه اندازی و شکل گیری این امر مهم اعلام آمادگی نمودند.