در تاریخ  ۹۶/۳/۲ آقای دکتر پیری مدیر کل محترم سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور فناوری وزارت علوم به همراه مدیران ذیربط با حضور در محل پارک تخصصی ICT، پس از برگزاری جلسه با آقایان مهندس برات قنبری معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ICT، دکتر خوانساری رئیس پژوهشگاه، مهندس شیخ حسنی مدیر طرح پارک و سایر مدیران و کارشناسان مربوطه از سایت پارک تخصصی و روند پیشرفت کارها بازدید به عمل آوردند.