دومین مرحله فراخوان پذیرش شرکت های فعال حوزه ICT در پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات، بهمن ماه سال ۱۳۹۷ خواهد بود.